TOP

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do udziału w  Programie Edukacyjno-Korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej w 2017 roku

Zajęcia mają charakter warsztatowy prowadzone są w niewielkiej grupie osób, prowadzone są przez parę – mężczyznę i kobietę.  Program skupia się na przekazaniu sporej dawki informacji na temat zjawiska przemocy oraz praktykowaniu, trenowaniu konstruktywnych zachowań korygujących zachowania agresywne.
 
W programie mogą wziąć udział:
- mężczyźni, którzy stosują przemoc i korzystają z terapii małżeńskiej, lub terapii z zakresu uzależnień
- meźczyźni, skazani  za stosowanie przemocy domowej z nałożonym obowiązkiem uczestniczenia w porgramie edukacyjno-korekcyjnym
- mężczyźni, skazani za stosowanie przemocy domowej pod nadzorem kuratora
- męźczyźni, wobec których toczy się postępowanie w ramach procedury Niebieskiej Karty i co do których istnieje zasadne podjerzenie stosowania przemocy domowej.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem teleofnu 65 529 68 39 lub 65 529 68 37 
Na sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XIII/123/2016 zatwierdzono do realizacji projekt pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Usługi  społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.

Projekt został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z partnerami Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Święciechowie oraz Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. 

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Leszczyńskiego i skierowany jest dla mieszkańców powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W ramach projektu planuje się pomóc rodzinom zastępczym, rodzinom mającym trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz osobom niesamodzielnym. Na terenie Gminy Lipno oraz Włoszakowice  planuje się zatrudnić asystenta rodziny, na terenie Gminy Święciechowa zatrudniony zostanie opiekun dla osób niesamodzielnych zamieszkujących teren gminy. Szacuje się, że pomocą zostanie objętych  181 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.388.399,59 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.318.979,61 zł, natomiast wkład własny wyniesie 69.419,98 zł .WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media