POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD 2017
 
Powiat Leszczyński kontynuuje w roku bieżącym Pilotażowy Program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON. W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.
Program w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:
Moduł I:
 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia  przyjmowania wniosków o dofinansowanie – 6 marca 2017 r.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
 2. Modułu II:
 • dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).
Szczegóły dotyczące realizacji programu są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl zakładka „Aktywny samorząd”.
            Wnioski należy pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, pok. nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, tel. kontaktowy 65 529 68 31.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do udziału w  Programie Edukacyjno-Korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej w 2017 roku

Zajęcia mają charakter warsztatowy prowadzone są w niewielkiej grupie osób, prowadzone są przez parę – mężczyznę i kobietę.  Program skupia się na przekazaniu sporej dawki informacji na temat zjawiska przemocy oraz praktykowaniu, trenowaniu konstruktywnych zachowań korygujących zachowania agresywne.
 
W programie mogą wziąć udział:
- mężczyźni, którzy stosują przemoc i korzystają z terapii małżeńskiej, lub terapii z zakresu uzależnień
- meźczyźni, skazani  za stosowanie przemocy domowej z nałożonym obowiązkiem uczestniczenia w porgramie edukacyjno-korekcyjnym
- mężczyźni, skazani za stosowanie przemocy domowej pod nadzorem kuratora
- męźczyźni, wobec których toczy się postępowanie w ramach procedury Niebieskiej Karty i co do których istnieje zasadne podjerzenie stosowania przemocy domowej.

Zapraszamy do kontaktu pod numerem teleofnu 65 529 68 39 lub 65 529 68 37 
Na sesji Rady Powiatu w dniu 25 lutego 2016 r. Uchwałą Nr XIII/123/2016 zatwierdzono do realizacji projekt pn. „Działamy razem z wiarą w lepsze jutro” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego działanie 7.2 Usługi  społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne.

Projekt został przygotowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie wraz z partnerami Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Święciechowie oraz Fundacją Aktywności Lokalnej w Puszczykowie. 

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Leszczyńskiego i skierowany jest dla mieszkańców powiatu zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. W ramach projektu planuje się pomóc rodzinom zastępczym, rodzinom mającym trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz osobom niesamodzielnym. Na terenie Gminy Lipno oraz Włoszakowice  planuje się zatrudnić asystenta rodziny, na terenie Gminy Święciechowa zatrudniony zostanie opiekun dla osób niesamodzielnych zamieszkujących teren gminy. Szacuje się, że pomocą zostanie objętych  181 osób.

Całkowita wartość projektu to 1.388.399,59 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 1.318.979,61 zł, natomiast wkład własny wyniesie 69.419,98 zł .Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media