Asysta rodzinna i trening pracy

Asystent rodzinny 
Asystent rodziny został powołany Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami). Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  asystent rodzinny działa od 2009 roku, kiedy to dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej możliwe było zatrudnienie specjalisty w ramach projektu. Zadaniem asystenta jest towarzyszenie, wspieranie rodzin dotkniętych kryzysem w postaci alkoholizmu, narkomanii innych uzależnień, rodzin dotkniętych przemocą, chorobą, ubóstwem, niewydolnością wychowawcza, bezrobociem w dokonywaniu i wprowadzaniu konstruktywnych zmian w swoje życie. Asystent nie rozwiązuje problemów za klienta, nie wyręcza go, jedynie wspiera i pomaga  w nabywaniu niezbędnych kompetencji życiowych, dzięki którym klient sam rozwiąże swe problemy. Zadania asystenta rodzinnego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie pełni Pani Zofia Kaczmarek, z wykształcenia pedagog. 

Trener pracy - Zatrudnianie Wspomagane Osób Niepełnosprawnych
- Zatrudnienie wspomagane szansą na zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Program wspomaganego zatrudnienia osób niepełnosprawnych to program, w którym osoby niepełnosprawne poszukujące pracy wspierane są przez profesjonalnie przygotowane osoby - trenerów pracy. Rodzaj pomocy jest dobierany indywidualnie, zależnie od potrzeb osoby niepełnosprawnej. Uczestnicy otrzymują w programie kompleksową pomoc. Istotną rolę w projekcie odgrywa trener pracy, który krok po kroku towarzyszy osobie niepełnosprawnej w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia począwszy od motywowania, zachęcania poprzez szukanie pracy i rozmowę kwalifikacyjną z pracodawcą, aż do wspierania na stanowisku pracy w momencie podjęcia zatrudnienia.

Model zatrudnienia wspomaganego kładzie nacisk na poszukiwanie odpowiedniego stanowiska pracy, na którym uczestnik odbywa szkolenie oraz pomoc w początkowym okresie zatrudnienia poprzez przygotowanie niepełnosprawnego pracownika do wykonania zadań i obowiązków zawodowych, monitorowania pracownika w celu utrzymania trwałych efektów podjętych poprzednio działań. Jednoczesnym wsparciem objęty jest pracodawca i współpracownicy wobec, których trener pracy pełni funkcje doradcze i konsultacyjne.

Rola trenera pracy jest stopniowo redukowana w miarę uzyskiwania przez pracownika niepełnosprawnego samodzielności w zawodowym funkcjonowaniu w zakładzie pracy. Do udziału w treningu pracy zapraszane są osoby niepełnosprawne pozostające bez pracy z powodu niewielkiego doświadczenia zawodowego lub jego braku, niskich kwalifikacji zawodowych, osoby chcące uzyskać informacje o lokalnym rynku pracy, zawodach, szkoleniach, stażach, możliwościach dalszego kształcenia oraz przepisach prawnych dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych a co najważniejsze są zmotywowane mimo swej niepełnosprawności do podjęcia pracy.

Uczestnik otrzymuje pomoc trenera pracy, który nie zastanawia się „czy” zatrudnić osobę, tylko stawia pytanie „jak” zatrudnić osobę na danym stanowisku, co oznacza, że stanowisko pracy jest dobrane zgodnie z preferencjami i umiejętnościami beneficjenta.
Zadania trenera pracy wspomaganej to przede wszystkim:
- ocena możliwości i potrzeb zawodowych oraz umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych;
- przygotowanie planu wsparcia i pomocy – ustalenie zakresu wsparcia w oparciu o Indywidualny Plan Działania;
- uczenie poruszania się po lokalnym rynku pracy (pokazanie gdzie szukać pracy, przegląd ofert pracy, wizyty w PUP itp.);
- pomoc w znalezieniu pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej;
- pomoc w kontakcie z pracodawcą, towarzyszenie na rozmowie kwalifikacyjnej, pomoc w czynnościach związanych z procedurą zatrudnienia, określenie w porozumieniu z pracodawcą zakresu czynności, które będą w zakresie obowiązków zatrudnianej osoby oraz wymiaru czasu pracy;
- trening i asystowanie na stanowisku pracy – pomoc osobie niepełnosprawnej w początkowej fazie zatrudnienia, aż do całkowitej adaptacji i usamodzielnienia;
- pomoc w funkcjonowaniu w pracy – poruszanie się, komunikowanie, kontakty interpersonalne, pomoc w wykonywaniu określonych zadań;
- pomoc i czuwanie nad bezpiecznym dojazdem do miejsca pracy i powrocie do miejsca zamieszkania;
-  monitorowanie i wspieranie osoby zatrudnionej na późniejszym etapie zatrudnienia – długoterminowe wsparcie osoby zatrudnionej polegające na systematycznym i ciągłym działaniu trenera na terenie zakładu pracy;
- współpraca z pracodawcą na każdym etapie zatrudnienia;
- wsparcie w momencie utraty zatrudnienia.

Najważniejszymi wartościami pracy wspomaganej są:
- samostanowienie, godne życie;
- planowanie nastawione na osobę;
- włączenie społeczne i ekonomiczne;
- wybór i niezależność;
-  każdy ma szansę na zatrudnienie.

Programem zatrudnienia wspomaganego realizowanym w PCPR w Lesznie objęte są osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, bezrobotne – poszukujące pracy, zamieszkałe na terenie powiatu leszczyńskiego,   w wieku od 15 do 64 roku życia.

Trenerami pracy przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie są
Ewa Furman tel. kont. 781 839 314
Sabina Radom tel. kont. 692 811 811
Natalia Bartkowiak tel. kont. 724 516 665
Błażej Kałmuczak tel. kont. 783 703 321Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media