POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się

WNIOSEK pobierz

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Podstawa prawna jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 08.3.15 z dnia 9 stycznia 2008 r.).
Wymagane dokumenty to:
- Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz wniosek o dofinansowanie barier w komunikowaniu się (druk do pobrania),
-  Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
- Oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność – do wglądu,
- Dowód osobisty,
- Kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie  wnioskodawcą w przypadku takich osób,
- Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
- Opinia lekarza, psychologa lub pedagoga szkolnego lub z poradni pedagogiczno-psychologicznej (w koniecznych przypadkach),
- Oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
- Zgoda właściciela budynku lub mieszkania, jeżeli taka zgoda jest wymagana,
- Oferta cenowa od sprzedawcy,
- Kosztorys wstępny, lub wycena przewidywanych kosztów realizacji zadań z zakresu LBA.
 
Wnioski na likwidację barier przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na cały rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowania likwidacji barier finansowanych ze środków PFRON, dotyczy tylko osób niepełnosprawnych, mieszkających na terenie powiatu leszczyńskiego jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztu urządzenia lub wykonania prac.
Termin rozpatrzenia sprawy: Wnioski zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na dany rok przez Radę Powiatu, informuje klienta o decyzji w formie pisemnej, brak możliwości odwołania  się.

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo  prawne
- Poradnictwo psychologiczne
- Pedagodzy środowiskowi

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media