POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się

WNIOSEK pobierz

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).
Wymagane dokumenty:
- wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (druk do pobrania),
-  kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
- oryginał aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność – do wglądu,
- dowód osobisty,
- kopia orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie  wnioskodawcą w przypadku takich osób,
- aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności,
jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu,
- oświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą,
- zgoda właściciela budynku lub mieszkania, jeżeli taka zgoda jest wymagana,
- oferta cenowa od sprzedawcy,
- kosztorys wstępny, lub wycena przewidywanych kosztów realizacji zadań z zakresu LBA.

Wnioski można wydrukować lub pobrać osobiście w PCPR Leszno od 15 stycznia br. Wnioski będą przyjmowane do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.
 
Dofinansowanie likwidacji barier finansowanych ze środków PFRON, dotyczy tylko osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub dzieci niepełnosprawnych od lat 3, mieszkających i zameldowanych na terenie powiatu leszczyńskiego, posiadającymi uszkodzony układ ruchowy.  Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych, w wysokości stanowiącej minimum 5% ceny brutto zweryfikowanego kosztorysu na zakup urządzeń lub wykonanie prac.
            Wnioski zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na dany rok przez Radę Powiatu. Wnioski są rozpatrywane komisyjnie do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na cały rok kalendarzowy. PCPR informuje Wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku w formie pisemnej, od której nie ma możliwości odwołania. 

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo  prawne
- Poradnictwo psychologiczne
- Pedagodzy środowiskowi

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media