POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Deklaracja uczestnictwa

Zakres danych osobowych uczestników  biorących udział w projektach realizowanych w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 
 
Lp.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
1 Rozwijamy nasze szanse
2 Numer projektu 07.01.02.-30-021/08
3 Priorytet VII Promocja integracji społecznej
4 Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
5 Działanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego
 

 
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie 
w ramach EFS
 
Dane uczestnika/czki 1 IMIĘ  
2 NAZWISKO  
3 PŁEĆ  
4 WIEK W CHWILI
PRZYSTĘPOWANIA DO PROJEKTU
 
5 PESEL  
6 WYKSZTAŁCENIE Brak ( nieukończona szkoła podstawowa)
Podstawowe (ukończona szkoła podstawowa)
Gimnazjalne ( ukończone gimnazjum)
Ponadgimnazjalne(ukończona szkoła średnia lub zasadnicza zawodowa)
Pomaturalne ( ukończona szkoła maturalna)
Wyższe ( ukończona szkoła wyższa)
7 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 7
LUB NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ
TAK
NIE
  8 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ TAK, STOPIEŃ ?
NIE
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie 
w ramach EFS
 
Dane kontaktowe 9 ULICA  
10 NR DOMU  
11 NR LOKALU  
12 MIEJSCOWOŚĆ  
13 OBSZAR Obszar miejski
Obszar wiejski
14 KOD POCZTOWY  
15  WOJEWóDZTWO  
16 TELEFON STACJONARNY  
17 TELEFON KOMóRKOWY  
18 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ
( E-MAIL)
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 
 
Dane uczestników projektu, którzy otrzymują wsparcie
w ramach EFS
Dane dodatkowe 19 STATUS OSOBY NA RYNKU PRACY W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU Bezrobotny/a Tak
Nie
W tym Osoba długotrwale bezrobotna
Nieaktywny/a zawodowo Tak
Nie
W tym Osoba ucząca się
Zatrudniony/a Tak
Nie
W tym Rolnik
Samozatrudniony/a
Zatrudniony/a w mikroprzedsiębiorstwie    ( zatrud. od 2 do 9 pracowników)
 
Zatrudniony/a w małym przedsiębiorstwie ( zatrud. od 10 do 49 pracowników)
 
Zatrudniony/a w średnim przedsiębiorstwie ( zatrud. od 50 do 249 pracowników)
 
Zatrudniony/a w dużym przedsiębiorstwie ( zatrud. powyżej 249 pracowników)
Zatrudniony/a w administracji publicznej
 
Zatrudniony/a w organizacji pozarządowej
20 DATA ROZPOCZĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE  
  21 DATA ZAKOŃCZENIAUDZIAŁU W PROJEKCIE  
 

 
 
  22 ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU OSOBY WE WSPARCIU ZGODNIE Z ZAPLANOWANĄ DLA NIEJ ŚCIEĹťKĄ Tak
 
Nie
23 PRZYNALEĹťNOŚĆ DO GRUPY DOCELOWEJ ZGODNIE ZE SZCZEGóŁOWYM OPISEM PROIRYTETóW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 ZATWIERDZONYM DO REALIZACJI PLANEM DZIAŁANIA/ZATWIERDZONYM DO REALIZACJI WNIOSKIEM O DOFINANSOWNAIE PROJEKTU  Tak
Nie
24 PRZYNALEŻNOŚĆ DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB ETNICZNEJ Tak
Nie
25 FAKT BYCIA MIGRANTEM  Tak
Nie
 
 
 
 

 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

 
  • Wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie „Rozwijamy nasze szanse” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, Tel. 65 529 68 39, fax. 65 529 68 41, pcpr@powiat- leszczynski.pl
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie  w celu monitoringu i ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • Wyrażam zgodę na badanie ewaluacyjne, którego celem jest doskonalenie oferowanej dotychczas pomocy i lepsze dostosowywanie jej do potrzeb przyszłych uczestników/czek
  • Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą
  • Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą
  • Oświadczam, że korzystam ze świadczeń pomocy społecznej, jestem osobą niezatrudnioną lub zatrudnioną i pozostaję w wieku aktywności zawodowej  (15-64 roku życia)
  • Oświadczam, że spełniam warunki kwalifikowalności do udziału w projekcie „Rozwijamy nasze szanse”
 
 
…………………………………………………………                                           …………………………………………………………..
           Miejscowość‡ i data                                                                       Podpis uczestnika/czki projektu
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media