POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych

WNIOSEK

Podstawa Prawna
1. Art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1172 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ( Dz.U. z 2018r., poz. 2342).
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek Wn-O o przyznanie dofinansowania.
2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
3. Charakterystyka ekonomiczno - finansowa przedsięwzięcia.
4. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i niepozostającej w zatrudnieniu.
6. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej lub ustania członkostwa w spółdzielni w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
7. Oświadczenie o nie korzystaniu ze środków publicznych / PFRON lub Fundusz Pracy/ na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 
Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy pozostająca bez zatrudnienia zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy może jednorazowo otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na:
- podjęcie po raz pierwszy działalności,
- gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
- rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
- wniesienia po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
- ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej, jeżeli wcześniej nie otrzymała środków publicznych na ten cel.
- maksymalna wysokość środków nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
- przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:
przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność, kalkulację wydatków na uruchomienie działalności, wysokość środków własnych, uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy oraz wysokość środków otrzymanych z PFRON, przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
- wnioskodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia zwrotu kwoty środków w formie poręczenia / co najmniej 2 poręczycieli uzyskujących wynagrodzenie miesięczne w wysokości min. 2.600,00 zł brutto/ w tym poręczenia spółdzielni socjalnej, weksla z poręczeniem wekslowym (awal),gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
- przyznane środki udzielane są zgodnie z zasadami pomocy de minimis.
 
Warunki otrzymania dofinansowania :
 
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba niepełnosprawna zamieszkała na terenie powiatu leszczyńskiego, która:
a/ legitymuje się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
b/ nie korzysta aktualnie i nie korzystała z dofinansowania na działalność z Funduszu Pracy i PFRON,
c/ podejmuje działalność po raz pierwszy, wnosi wkład do spółdzielni po raz pierwszy albo na ponowne rozpoczęcie działalności, jeśli od dnia wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej albo cofnięcia koncesji - w odniesieniu do działalności gospodarczej, lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działalności rolniczej , lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
d/ jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktulaności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media