POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Jest to jeden z programów finansowanych z Funduszy Europejskich realizowanych w Polsce w latach 2007–2013. Jest to program, w ramach którego m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy, jednostki administracji samorządowej i rządowej mogą realizować projekty przyczyniające się do zwiększenia kompetencji osób pracujących i prowadzących działalność gospodarczą,  a  przede wszystkim aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wspierając osoby znajdujące się w trudnej sytuacji – osoby niepełnosprawne i inne zagrożone wykluczeniem społecznym ( imigranci, osoby uzależnione).

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizuje projekty  w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w Poddziałaniu 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Realizując projekt od 2008 roku podjęliśmy zróżnicowane działania na rzecz różnych grup docelowych: osób dotkniętych kryzysem w rodzinie, osób niepełnosprawnych czy rodzin zastępczych. Poniżej opisane zostały działania mające na celu aktywizacje zawodową, społeczną poprawę sytuacji zdrowotnej i co bardzo ważne wsparcie w kryzysie tych osób i rodzin, które zagrożone były pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

Metody pracy jakie zostały wdrożone w ramach projektu a są to asysta rodzinna i trening pracy pozostają bezcennym dorobkiem projektu , który dzięki uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej ewoluował adekwatnie do potrzeb osób będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media