Zarząd Powiatu Leszczyńskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  z zakresu pomocy społecznej w Powiecie Leszczyńskim w 2022 roku.
Starostwo Powiatowe w Lesznie czeka na oferty z zakresu:   
1) wspierania osób starszych i niepełnosprawnych,
2) wspierania rodziny,
Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lesznie, P. Kościuszki 4 B, pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2022 roku do godz. 15:00 lub przesłać za pośrednictwem poczty w terminie do 29 lipca 2022 roku. (decyduje data stempla pocztowego).

 Załączniki do pobrania: