POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rodziców zastępczych

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  SZKOLENIA  KANDYDATÓW DO  PEŁNIENIA  FUNKCJI  RODZINY  ZASTĘPCZEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie w PCPR w Lesznie prowadzone jest według Programu PRIDE – Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 


        
Uczestnictwo w szkoleniu
jest bezpłatne.

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. PRIDE rozwija umiejętności pogrupowane w 5 kategorii:

 1. Umiejętności opiekuńcze.

 2. Umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień.

 3. Umiejętności wzmacniania więzi z rodziną naturalną.

 4. Umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków.

 5. Umiejętność pracy zespołowej dla dobra dziecka.

Program składa się z 12 sesji grupowych trwających po 4 godziny.

Sesje te prowadzone są przez licencjonowanych trenerów.

Kandydaci mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do dalszej procedury lub wycofać się w tym momencie. Takie postawienie sprawy wynika z faktu, że PRIDE jest metodą „przymierzenia” roli rodzica, jest sposobem na sprawdzenie samego siebie.

Część szkoleniową uzupełniają:

 • 2 indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów,

 • 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Kierownika PCPR w Lesznie.

Zakres tematyczny szkolenia:

Lp.

Przedmiot

Liczba

godzin

1.

Wprowadzenie do PRIDE.

4

2.

Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej.

4

3.

Więź: Moduł 1: Więź a rozwój dziecka.

4

4.

Więź: Moduł 2: Opiekun nauczycielem więzi.

4

5.

Strata.

4

6.

Poczucie wartości a więzi rodzinne.

4

7.

Dobra rozmowa

4

8.

Dyscyplina z sercem.

4

9.

Wzmacnianie więzi rodzinnych.

4

10.

Przygotowanie do zmian: Moduł 1: Świat rodziny.

4

11.

Przygotowanie do zmian: Moduł 2: Szczególne potrzeby dzieci.

4

12.

Przygotowanie do decyzji.

4

13.

Indywidualne spotkanie decyzyjne.

1

Obowiązkowe konsultacje w domu kandydatów - 2 x 3 godz.

Obowiązkowe praktyki – 10 godz. razem: 65 godz.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępczej programem PRIDE.

Przed przystąpieniem do szkolenia wymagane jest skompletowanie przez kandydatów niżej wymienionych dokumentów, stanowiących podstawę do zakwalifikowania na szkolenie:

 • wniosek rodziny (osoby) skierowany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie określający gotowość odbycia szkolenia i formę pomocy dziecku,

 • życiorys,

 • poświadczenie zameldowania

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 • akt urodzenia lub kserokopia dowodu osobistego

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu + opinia z zakładu pracy

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej od lekarza rodzinnego,

 • zaświadczenie lekarskie z Poradni Zdrowia Psychicznego,

 • zaświadczenie o niekaralności, (z KRS)

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani też władza rodzicielska nie została zawieszona

 • podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na udostępnienie własnych danych osobowych na potrzeby centrum,

Program PRIDE wyróżnia następujące pięć podstawowych kategorii kompetencji:

 • opieka i wychowanie dzieci,

 • zaspokajanie potrzeb rozwojowych oraz kompensacja opóźnień„ rozwojowych,

 • wspieranie więzi pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,

 • ułatwianie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie,

 • współpraca z innymi osobami stanowiącymi zespół utworzony dla rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny.

Decyzję o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej podejmuje, na podstawie opinii psychologa oraz analizy narzędzi kwalifikacyjnych Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Planujemy rozpoczęcie szkolenia w miesiącu wrześniu 2017 roku.

Nasz adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pl. Kościuszki 4 B

Zespół ds. Pieczy Zastępczej:

tel. 65 525 69 68, 65 529 68 39,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00


Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media