POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystki

WNIOSEK pobierz

O DOFINANSOWANIAE ZE ŚRODKóW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI.

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenia w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijania kontaktów społecznych.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).
 
Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
2. aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
3. statut,
4. pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia,
5. oświadczenia pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,
7. oświadczenie o  posiadaniu 40 % środków własnych przez Stowarzyszenie na realizację zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki.
8. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
9. listę osób niepełnosprawnych biorących udział w przedsięwzięciu wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania uczestników,
10. udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
11. kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
12. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku – sprawozdanie merytoryczne.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie przyjmuje wnioski do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 
PCPR w Lesznie rozpatrzy złożone wnioski Komisyjnie zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w danym roku oraz po ustaleniu planu finansowego. Wnioski są rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na cały rok kalendarzowy.  PCPR informuje Wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku w formie pisemnej, od której nie ma możliwości odwołania.

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media