POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystki

WNIOSEK pobierz

O DOFINANSOWANIAE ZE ŚRODKóW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI.

Podstawą prawne stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 08.3.15 z dnia 9 stycznia 2008 r.)

Wymagane dokumenty to pisemny wniosek (gotowy druk) wraz z załącznikami, który zawiera:
·   Nazwę podmiotu i adres siedziby,
·   Numer identyfikacji podatkowej NIP, REGON,
·   Statut prawny i podstawa działania,
·   Dane osoby upoważnionej do prowadzenia sprawy,
·   Nazwa banku i numer konta bankowego,
·   Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
·   Przewidywany koszt realizacji zadania,
·   Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania – ogólna wartość nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
·   Udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania zadania,
·   Informacja o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
·   Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
·   Jeżeli podmiot jest przedsiębiorcą, do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzieło złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu Pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
·   Jeżeli podmiot jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, do wniosku dołącza się potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej oraz informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
·   Prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
·   Udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości w terminowym regulowaniu wymaganych zobowiązań wobec Funduszu lub podmiot ten był strona umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu. Powiatowe centrum udziela informacji pisemnej  po rozpatrzeniu wniosku, nie ma możliwości odwołania się. 

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media