Projekt 2014

W 2014 roku Powiat Leszczyński realizuje projekt partnerski z Gminą Lipno za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lipnie. Wartość ogólna projektu wynosi  1 568 760,00 zł.

W projekcie bierze udział 150 osób. Są  to: usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby niepełnosprawne – Amazonki, Diabetycy, Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby dotknięte stwardnieniem rozsianym, osoby z reumatoidalnym zapaleniem stawów jako nowa grupa docelowa,  rodzice mający trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze, młodzież szkolna. W ramach projektu kontynuowano zatrudnienie doradcy ds. osób niepełnosprawnych, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzinnych. W ramach form wsparcia zaplanowano i zorganizowano: wyjazdy warsztatowe, turnus rehabilitacyjny, warsztaty psychologiczne, warsztaty prawne, warsztaty motywacyjne, warsztaty prawidłowego żywienia, warsztaty pierwszej pomocy,  dojazdową pomoc psychologiczną, psychoedukację z zakresu uzależnień, edukację zdrowotną, masaże i drenaże limfatyczne,  masaże lecznicze, zabiegi kosmetyczne, kursy zawodowe, pomoc finansową na kontynuację nauki, asystę rodzinną, trening pracy, kurs liderstwa społecznego, obóz aktywnej integracji, doradztwo indywidualne, koszt uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej, kurs aktywnego poszukiwania pracy, kurs umiejętności społecznych, kurs kreowania własnego wizerunku.Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media