Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Przemoc w rodzinie - definicja, rodzaje, formy


Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Formy przemocy

 • Przemoc fizyczna – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu itp.;
 • Przemoc seksualna- zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.);
 • Przemoc psychiczna – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.;
 • Przemoc ekonomiczna/materialna – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.
Rodzaje przemocy
 • Przemoc gorąca – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest z odreagowywaniem emocji na osobach najbliższych;
 • Przemoc chłodna – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów, emocji, przypomina raczej realizację z góry zaplanowanego scenariusza, często stosowana w imię fałszywie pojmowanych „wyższych celów” np. konsekwentnego wychowywania dziecka.

Sposoby przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
 • redukcja skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 • zwiększenie dostępności pomocy;
 • zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

                                     
                                       PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie prowadzi nabór do programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie na rok 2022.

Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie
 • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieska Karta”- osoby, wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
 • osoby, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień: od alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
 • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Informujemy, iż rozpoczęcie realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego uzależnione jest od zrekrutowania grupy docelowej w ilości 9 osób oraz pozyskania trenerów prowadzących program.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Lesznie ul. Pl. Kościuszki 4B lub telefonicznie pod numerem 65 529 68 39, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.