Rodziny zastępcze

Rodzinna piecza zastępcza.

ZGŁOSZENIE PRIDE

Nowy system opieki nad dzieckiem i rodziną reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zmianami)

Formami pieczy zastępczej są:

  • Rodzina zastępcza, w tym:  spokrewniona z dzieckiem,  niezawodowa oraz zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna.
  • Rodzinny dom dziecka.
Rodzina zastępcza ma na celu zapewnienie opieki i wychowania dziecku, w przypadku,  gdy rodzice częściowo lub całkowicie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska została im zawieszona.
Rodziny zastępcze  zapewniają  dzieciom całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
+  traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
+  dbają o stan zdrowia dziecka,
+  zapewniają dziecku kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
+  zapewniają o jego rozwój uzdolnień i zainteresowań,
+  dbają o zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych , rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka,
+  zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
+  umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecka ( za zgodą sądu).

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom , które:
x  dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
x  nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej  oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
x  wypełniają obowiązek alimentacyjny, gdy taki obowiązek wobec nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
x  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
x  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
x  przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
x  zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego; właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań; wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
x   nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny niezawodowej przynajmniej jedna osoba tworząca ta rodzinę musi mieć stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej zobowiązani są ukończyć szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinom zastępczym na utrzymanie powierzonych im dzieci przysługuje  pomoc  pieniężna. W zawodowej rodzinie zastępczej jednej osobie przysługuje wynagrodzenie za pracę. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media