Sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK pobierz

o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Podstawę prawną stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 08.3.15 z dnia 9 stycznia 2008 r.
Wymagane dokumenty:
1. W przypadku osoby niepełnosprawnej pisemny wniosek (druk gotowy) powinien zawierać:
·   Imię i nazwisko, adres zamieszkania,
·   Numer identyfikacji podatkowej NIP i Nr PESEL,
·   Cel dofinansowania,
·   Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
Do wniosku należy dołączyć :
·   Kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
·   Oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność – do wglądu,
·   Aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu  oraz wskazanie do korzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego,
·   Dowód osobisty,
·   W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wniosek (gotowy druk) powinien zawierać:
·   Nazwę podmiotu, siedzibę i adres,
·   Numer NIP oraz numer REGON,
·   Status prawny i podstawę działania,
·   Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,
·   Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
·   Przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
·   Nazwę banku i numer rachunku bankowego,
·   Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
·   Przewidywany koszt realizacji zadania,
·   Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,
·   Informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych prze wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz  podaniem dotychczasowych źródeł finansowania,
·   Udokumentowanie posiadanych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
·   Informację o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu  określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,
·   Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków Funduszu.
 
Sposób załatwienia sprawy: W przypadku osoby niepełnosprawnej – wnioski można składać w każdym czasie,
  1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Podstawę dofinansowania ze środków Funduszu stanowi umowa.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wnioski zostaną rozpatrzone po otrzymaniu środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i uchwaleniu planu finansowego na dany rok przez Radę Powiatu.Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media