Turnusy rehabilitacyjne

WNIOSEK  O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UCZESTNICTWA  W  TURNUSIE  REHABILITACYJNYM pobierz

Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046).
  2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).
 
Wymagane dokumenty:
  1. pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk do pobrania),
  2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,
  3. oryginał dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność - do wglądu,
  4. dowód osobisty.
Wnioski można wydrukować lub pobrać osobiście w PCPR Leszno od 15 stycznia br.
 
PCPR w Lesznie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia we wniosku powinny być usunięte w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Centrum Pomocy informacji o uchybieniach występujących we wniosku. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. PCPR w Lesznie rozpatrzy złożone wnioski zgodnie z Zarządzeniem Kierownika w danym roku oraz po ustaleniu planu finansowego. Wnioski są rozpatrywane do momentu wyczerpania środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na cały rok kalendarzowy.  PCPR informuje Wnioskodawców o rozpatrzeniu wniosku w formie pisemnej, od której nie ma możliwości odwołania. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media