Wychowankowie rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie prowadzi grupę terapeutyczną dla Usamodzielnianych Wychowanków rodzin zastępczych, spotkania odbywaja się w siedzibie PCPR w Lesznie. W ramach grupy prowadzone są także zajęcia w zakresie psychoedukacji.

24 lutego 2017 roku  we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipnie zostanie zorganizowany wykład  pn. "Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych z rozdziałem na narktoyki i dopalacze" dla usamodzielnianych wychowanków oraz klas III gimnajzum w Lipnie. Wykład prowadzony będzie przez Panią Elwirę Lelental, nadkomisarz, Kierownik Sekcji ds. walki z Przestępczością Narkotykową w Komendzie Miejskiej Policji  w Gdańsku, pedagoga i prawnika z 27-letnim doświadczeniem zawodowym.

W rodzinie zastępczej dziecko może pozostać do osiągnięcia pełnoletniości. Po jej osiągnięciu wychowanek może pozostać do 25 roku życia, jeśli kontynuuje naukę   bądź legitymuje się orzeczeniem  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się  albo może opuścić rodzinę zastępczą i się usamodzielnić.
Po opuszczeniu rodziny zastępczej  po osiągnięciu pełnoletniości lub zakończonej nauce wychowanek zostaje objęty indywidualnym programem usamodzielniania i otrzymuje pomoc:

• pieniężna na kontynuowanie nauki,
• pieniężna na usamodzielnienie,
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
• w uzyskaniu zatrudnienia,
• w formie rzeczowej na zagospodarowanie.Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media