Zaopatrzenie ortopedyczne

WNIOSEK pobierz

o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON. Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. 08.3.15 z dnia 9 stycznia 2008 r.)
Wymagane dokumenty:
  1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania(druk do pobrania),
  2. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność‡,
  3. Oświadczenie o miesięcznych dochodach w Rodzinie niepełnosprawnej lub dziecka niepełnosprawnego w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego,
  4. Faktury,
  5. Zlecenie na zaopatrzenie określające limit NFZ i wysokość dofinansowania NFZ oraz potwierdzenie odbioru.
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych otrzymują:
- osoby w wieku powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, grupie inwalidzkiej,
- osoby w wieku do ukończenia 16 roku życia, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Aby skorzystać z pomocy średni miesięczny dochód netto nie może przekroczyć:
- 50% miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych. Średni dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych to dochód pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, zdrowotnego i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób; podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony z roku podatkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku. Centrum ma 30 dni na załatwienia sprawy, informuje klienta o decyzji w formie pisemnej, brak możliwości odwołania  się.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media