POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych

WNIOSEK

Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej ( Dz.U. 2018r., poz. 2342). 
 
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o przyznanie refundacji, którego wzór stanowi załącznik Wn-W do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ( Dz.U. 2018r., poz. 2342).
2.Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane wnioskodawcy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Regon, NIP)
3.Odpowiednio:
- bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatnie dwa lata obrotowe – w przypadku podmiotów sporządzających bilans,
- roczne rozliczenia podatkowe za ostatnie dwa lata – w pozostałych przypadkach.
4.Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
 
Termin i sposób załatwienia sprawy
Wnioskodawca otrzymuje informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku, Wnioskodawca zostaje zawiadomiony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku oraz wezwany do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, w terminie 14 dni przeprowadza się negocjacje warunków umowy.
W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji, zostaje zawarta umowa z Pracodawcą, który jest zobowiązany do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Refundacja zostaje przekazana na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na tym stanowisku.
 
Środki na utworzenie stanowiska pracy.
- maksymalna wysokość‡ refundacji nie może przekraczać 15-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę;
potrzeby lokalnego rynku pracy, koszty wyposażenia stanowiska pracy, wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, kondycję finansową wnioskodawcy zapewniającą utrzymanie utworzonego stanowiska pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy, wysokość
posiadanych środków Funduszu przeznaczonych na ten cel.
- refundacji nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem zawarcia umowy,
- zakup wyposażenia objętego refundacją dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub dowodem zapłaty, lub oceną techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną przez niego wyceną w przypadku wytworzenia wyposażenia przez pracodawcę.
- jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca jest zobowiązany zwrócić środki pobrane na wyposażenie stanowiska pracy w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu 36 miesięcy, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.
Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy.
- pracodawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia zwrotu kosztów refundacji w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Współfinansowanie

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja ogólne

Projekt systemowy „Rozwijamy nasze szanse”

Rodzicielstwo zastępcze

- Aktualności
- O nas
- Dni i godziny otwarcia
- Kontakt
- Informacja o PCPR
- Informacje
Ogłoszenia

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Asysta rodzinna i Trening pracy
- Projekt 2008
- Projekt 2009
- Projekt 2010
- Projekt 2011
- Projekt 2012
- Projekt 2013
- Projekt 2014
- Deklaracja uczestnictwa

- Rodziny zastępcze
- Wychowankowie rodzin zastępczych
- Spotkania integracyjne

Osoby niepełnosprawne

Powiatowy  Zespół 
Wsparcia Rodziny

Organizacje pozarządowa

- Turnusy rehabilitacyjne
- Bariery architektoniczne i w komunikowaniu się
- Zaopatrzenie ortopedyczne
- Sprzęt rehabilitacyjny
- Organizacja sportu, kultury , rekreacji  i turystki
- Staże dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie do utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych
- Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych
- Program „Aktywny samorząd”
- Program „Wyrównywanie różnic między regionami”

- Powiatowy Zespół Wsparcia Rodziny w PCPR
- Program Edukacyjno - Korekcyjny „Partner” dla sprawców przemocy domowej
- Poradnictwo psychologiczne

- Informacja o konkursach 
- Informacja o podziale środków
- Druki do pobrania 

Projekt i wykonanie strony Danno Design & Media