Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

AKTYWNY SAMORZĄD

Powiat Leszczyński kontynuuje w roku bieżącym pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków PFRON.  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie jest jednostką organizacyjną zajmującą się bieżącą realizacją programu .
W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności.

!!!Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku można składać wnioski w celu uzyskania pomocy z zakresu Programu „Aktywny Samorząd” wyłącznie w elektronicznym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia)!!!


Głównym Celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu to:
    1.    przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego;
    2.    przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych;
    3.    umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie;
    4.    poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji;
    5.    wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Więcej na ten temat dowiesz się na stronie PFRON: www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/program/tresc-programu-obowiazujaca/aktywny-samorzad-tresc-programu/

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W SYSTEMIE SOW?
Uprzejmie informujemy, iż wnioski NALEŻY składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
 lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Więcej szczegółowych informacji można także uzyskać kontaktując się z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynną w dni robocze w godz. 9:00-17:00).

ZADANIA W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” ORAZ TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Termin przyjmowania wniosków:
Moduł I    - od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.08.2022r.
Moduł II  - od dnia 01.03.2022r. do 31.03.2022r. – semestr letni 2021/2022
          - do 10.10.2022r. – semestr zimowy 2022/2023
 
W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
1.     Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

A) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
•    Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
•    Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
•    Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
•    Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

B) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
•    Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
•    Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
•    Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
•    Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
•    Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
C) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
•    Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
•    Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
•    Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
•    Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
•    Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

D) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

2.    Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
•    w szkole policealnej,
•    w kolegium,
•    w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
•    kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.