Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WYCHOWANKOWIE RODZIN ZASTĘPCZYCH I DOMÓW DZIECKA

Zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu przyznaje się pomoc na:
- kontynuowanie nauki,
- usamodzielnienie,
- zagospodarowanie;
Usamodzielniającemu się wychowankowi pieczy zastępczej udziela się także pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zatrudnienia oraz zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.