Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility


PIECZA ZASTĘPCZA - INFORMACJE OGÓLNE


Piecza zastępcza może być sprawowana w formach rodzinnych, którym Ustawa o Wspieraniu Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2022, poz. 447) przyznaje zdecydowany prymat oraz w formach instytucjonalnych – placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Określa też zasady związane z organizacją i funkcjonowaniem pieczy zastępczej nad dzieckiem. Jest to przede wszystkim zasada dobra dziecka i poszanowania jego podmiotowości a także zasada nierozdzielania rodzeństwa oraz tymczasowości pieczy zastępczej – do czasu unormowania jego sytuacji życiowej i prawnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie jako  Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zapewnia aktualnie rodzinną formę pieczy zastępczej dla dzieci pokrzywdzonych przez los, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową.

Rodzina zastępcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
  • traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
  • zapewnia dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnia kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
  • zapewnia rozwój uzdolnień i zainteresowań,
  • zaspokaja jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
  • zapewnia ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
  • umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.