Adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie:

  • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie
  • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieska Karta”- osoby, wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie
  • osoby, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnień: od alkoholu, narkotyków, substancji odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Informujemy, iż rozpoczęcie realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego uzależnione jest od zrekrutowania grupy docelowej w ilości 9 osób oraz pozyskania trenerów prowadzących program.

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Lesznie ul. Pl. Kościuszki 4B lub telefonicznie pod numerem 65 529 68 39, od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 15:00.