W dniu 21 grudnia 2023 r. Powiat Leszczyński zawarł umowę z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. W ramach programu Powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na każdą rodzinę zastępczą zawodową i każdego prowadzącego rodzinny dom dziecka. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń wydatkowanych przez Powiat Leszczyński w okresie od 1 czerwca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.