Powiat Leszczyński przystąpił do projektu FEWP.06.15-IZ.00-0006/23 pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji i pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” w ramach Działania 6.15 Wsparcie rodzin i systemu pieczy zastępczej Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, a partnerem Powiat Leszczyński. Projekt ma na celu wsparcie deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie w rozwoju pieczy rodzinnej, działania wzmacniające koordynację regionalnego systemu pieczy zastępczej.

Zadania przyjęte do realizacji:

1) wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej;

2) wsparcie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej;

3) wsparcie dla osób pełniących funkcję oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, opiekunów usamodzielniania oraz rodzin biologicznych i ich otoczenia.

W ramach działań zaplanowano usługi wspierające rozwój, kompensujące opóźnienia (edukacyjne, społeczne), poprzez zatrudnienie specjalistów np. psychologów, pedagogów, terapeutów, seksuologów, logopedów, terapeutów, doradców zarządzania budżetem oraz wsparcie poprzez organizowanie spotkań, warsztatów, grup wsparcia, szkoleń, turnusów edukacyjnych, terapeutycznych, aktywizujących, wzmacniających kompetencje opiekuńczo wychowawcze.

Efektem projektu będzie wzmocnienie rozwoju psychologiczno-społecznego dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej i przygotowania ich do jak najlepszego, samodzielnego życia oraz poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2023 r. do 30.06.2029 r.

Wartość projektu: 1 206 245,71 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 145 933,41 zł

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie