Świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym wynikają z art. 80, 81, 82, 83 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia przysługujące spokrewnionym rodzinom zastępczym:

 • 746 zł. miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 227 zł. miesięcznie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki –jednorazowo lub okresowo.

Świadczenia przysługujące niezawodowym rodzinom zastępczym:

 • 1131 zł. miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 227 zł. miesięcznie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Świadczenia przysługujące zawodowym formom rodzinnej pieczy zastępczej:

 • 1131 zł. miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej,
 • 227 zł. miesięcznie dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka z niepełnosprawnością,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka –jednorazowo,
 • rodzina może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową.

Dziecko może przebywać w rodzinie zastępczej do 18 roku życia. Pełnoletni wychowanek rodziny zastępczej może za zgodą rodziców zastępczych pozostać w rodzinie, która pełniła funkcję rodziny zastępczej również po osiągnięciu pełnoletności nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia i pod warunkiem, że się uczy.Załączniki do pobrania: